Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Іллічівськзовніштранс» у 2018 році
There are no translations available.

 

20.03.2018 р

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

.

Генеральний директор

Скарженець Павло Олександрович

(посада) 

(підпис) 

(прізвище та ініціали керівника) М.П.


16.03.2018

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7

4. Код за ЄДРПОУ

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

04868 61500 30660

6. Електронна поштова адреса

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.03.2018


(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) 

(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці


в мережі Інтернет(адреса сторінки) 


(дата) 


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

16.03.2018

89000

54161

164.324883

Зміст інформації:

Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» (надалi - Товариство), якi вiдбулись 16.03.2018р. було прийнято рiшення, про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням правочинiв за основними видами дiяльностi Товариства (зберiганню, експедирування, перевезенню) в сумi - 22250 тис.грн.; правочинiв по кредитуванню Товариства з наданням застави у сумi 22250 тис.грн.; правочинiв у яких Товариство може виступати майновим поручителем у сумi - 22250 тис. грн.; правочинiв, що носять iнвестицiйний характер у сумi 22250 тис.грн.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв - не бiльш нiж 89000 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 54161 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 164,324883%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 113474 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 112542 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 112473 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

 

14.03.2018 р

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, призначених на 16.03.2018

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, а саме станом на 12.03.2018, загальна кількість акцій: 136231 (штук), кількість голосуючих акцій 113474 (штук).

 

12.02.2018 р

Приватне акціонерне товариство «Іллічівськзовніштранс» (далі за текстом також – ПрАТ «ІЗТ» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 01860124, місце знаходження: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені 16 березня 2018 року о 11.00 за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, перший поверх у залі засідань ПрАТ «ІЗТ».

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:

- Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії;

- Пономаренко Володимир Михайлович – член лічильної комісії;

- Панченко Янна Сергіївна – член лічильної комісії;

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Кришталя Олександра Володимировича, а секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Буфетова Олександра Івановича .

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, голові та секретарю Загальних зборів, Генеральному директору, членам Наглядової ради та Ревізійної комісії та працівникам бухгалтерії Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів через членів тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування.

- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори та оформлюється протокол Загальних зборів є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на Загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних Зборах не допускається.

- Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. 

4. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: 1. Сто відсотків чистого прибуток отриманого Товариством у 2017 році направити на використання в господарській діяльності Товариства. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Доручити Генеральному Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами.

3. Доручити Генеральному Директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

10. Про внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами, в новій редакції. 

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

Проект рішення: 1. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, укладення яких віднесено до компетенції річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

1.1. за основними видами діяльності Товариства (зберіганню, експедирування, перевезенню) граничною сукупною вартістю в сумі – 22 250 тис.грн.;

1.2. правочинів по кредитуванню Товариства з наданням застави граничною сукупною вартістю в сумі 22 250 тис.грн.;

1.3. правочинів у яких Товариство може виступати майновим поручителем граничною сукупною вартістю в сумі – 22 250 тис. грн.;

1.4.правочинів, що носять інвестиційний характер у сумі граничною сукупною вартістю 22 250 тис.грн.

1.5 надати повноваження Генеральному директору на підписання договору «Про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на 2019 фрахтовий рік».

2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються виконавчим органом та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 1.1.-1.5. цього Рішення.

3. Надати Генеральному директору Товариства право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені Товариства.

12. Про схвалення значних правочинів, укладених в ході поточної господарської діяльності Товариством протягом 2017 року.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, укладені Товариством в ході поточної господарської діяльності, а саме: додаткова угода №15 від 27.12.2017 до договору від 21 грудня 2011 року №023-333/2011-ЦЮ про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на 2018 фрахтовий рік. 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів: http://www.ivt.od.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 18.01.2018 року, загальна кількість акцій складає 136 231 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 113 446 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства», у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 12.30 до 13.30), за місцезнаходженням Товариства – Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет №226. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства- Скарженець Павло Олександрович. Телефон для довідок: (04868) 3-06-59.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 16.03.2018 року за місцем їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 24-00 година 12.03.2018 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах , видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

ПрАТ «ІЗТ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІЗТ» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2017 рік *

2016 рік

Усього активів

57191

54108

Основні засоби (за залишковою вартістю)

35062

28999

Запаси

1153

5128

Сумарна дебіторська заборгованість

14205

11306

Гроші та їх еквіваленти

949

2883

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6863

5560

Власний капітал

39372

38069

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4428

4428

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

17819

16039

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1301

104

Середньорічна кількість акцій (шт.)

136231

136231

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

9,55

0,76

* - Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів.


#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }