Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів у 2018 році
There are no translations available.

Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 1 глави 4 розділу III)

 

19.04.2018 р

 

Приватне акціонерне товариство «Іллічівськзовніштранс» (далі за текстом також – ПрАТ «ІЗТ» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 01860124, місцезнаходження: Україна 68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені 24 травня 2018 року об 11.00 за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, перший поверх у залі засідань ПрАТ «ІЗТ».

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:

- Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії;

- Пономаренко Володимир Михайлович – член лічильної комісії;

- Панченко Янна Сергіївна – член лічильної комісії;

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Кришталя Олександра Володимировича, а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Буфетова Олександра Івановича .

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, голові та секретарю Загальних зборів, Генеральному директору, членам Наглядової ради та Ревізійної комісії та працівникам бухгалтерії Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування.

- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори та оформлюється протокол Загальних зборів є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах не допускається.

- Протокол Загальних зборів від імені Загальних зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Доручити Генеральному Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами.

3. Доручити Генеральному Директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

5. Про внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами, в новій редакції.

6. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 4 427 507,50 грн. (чотири мільйони чотириста двадцять сім тисяч п’ятсот сім гривень 50 копійок) до 16 903 250,00 грн. (шістнадцять мільйонів дев’ятсот три тисячі двісті п’ятдесят гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 383 869 (триста вісімдесят три тисячі вісімсот шістдесят дев’ять) штук номінальною вартістю 32,50 грн. (тридцять дві гривні 50 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 12 475 742,50 грн. (дванадцять мільйонів чотириста сімдесят п’ять тисяч сімсот сорок дві гривні 50 копійок).

 

 

7. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення: 1. Здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства, яке викласти в окремому додатку, який є невід’ємною частиною цього Протоколу (Додаток 1)

2. Встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 24.05.2018 року.

8. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства.

9. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій

Проект рішення: Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

10. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій

Проект рішення: Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів: http://www.ivt.od.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 29.03.2018 року, загальна кількість акцій складає 136 231 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 113 613 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства», у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 12.30 до 13.30), за місцезнаходженням Товариства – Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет №226. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства- Скарженець Павло Олександрович. Телефон для довідок: (04868) 3-06-59.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 24.05.2018 року за місцем їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 24-00 година 18.05.2018 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах , видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

ПрАТ «ІЗТ»