Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Іллічівськзовніштранс» 2017 р Print E-mail
There are no translations available.

Особлива інформація емітента ( 22.04.2016 р.).

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Іллічівськзовніштранс»,
код за ЄДРПОУ: 01860124, місце знаходження: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова, 7

Публічне акціонерне товариство «Іллічівськзовніштранс» (далі за текстом також – ПАТ «Іллічівськзовніштранс» або «Товариство») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Іллічівськзовніштранс», які будуть проведені 15 квітня 2017 року о 11 год. 00 хв. за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7. перший поверх у залі засідань ПАТ «Іллічівськзовніштранс».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 11.04.2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 15.04.2017 року за місцем їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 40 хв.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на загальні збори):

1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

6. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками за 2016 рік.

9. Зміна типу та найменування Товариства.

10. Внесення змін до Статуту Товариства.

11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства.

12. Про припинення повноважень членів діючої Наглядової ради Товариства.

13. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

16. Про припинення повноважень членів діючої Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

Інформація з проектом(ами) рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства: http://www.ivt.od.ua/

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:

- Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії;

- Пономаренко Володимир Михайлович – член лічильної комісії;

- Волощук Ольга Петрівна – член лічильної комісії;

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення річних загальних зборів акціонерів публічного Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства – Кришталя Олександра Володимировича, а секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Буфетова Олександра Івановича .

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Прийняти до відома звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

6. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік прийняти до відома.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками за 2016 рік.

1. Направити чистий прибуток Товариства отриманий за 2016 рік в розмірі 104 тис. грн. у фонд розвитку виробництва.

2. За результатами діяльності Товариства у 2016 році дивіденди не нараховувати.

9. Зміна типу та найменування Товариства.

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС».

3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною найменування Товариства.

10. Внесення змін до Статуту Товариства.

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

2. Встановити що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації.

3. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

4. Доручити Директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію та Виконавчий орган Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію та Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити голову Виконавчого органу Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію та Виконавчий орган Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

12. Про припинення повноважень членів діючої Наглядової ради Товариства.

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими загальними зборами акціонерів Товариства.

13. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

1. Визначити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства буде складатись з 3 (трьох) осіб.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

1. Встановити, що винагорода члену Наглядової ради Товариства за виконання посадових обов’язків не виплачується.

2. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради.

3 Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

16. Про припинення повноважень членів діючої Ревізійної комісії Товариства.

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими загальними зборами акціонерів Товариства

17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

1. Встановити, що винагорода члену Ревізійної комісії Товариства за виконання посадових обов’язків не виплачується.

2. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства.

3 Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

1. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, укладення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

1.1. за основними видами діяльності Товариства (зберіганню, експедирування, перевезенню) в сумі - 22250 тис.грн.;

1.2. правочинів по кредитуванню Товариства з наданням застави у сумі 22250 тис.грн.;

1.3. правочинів у яких Товариство може виступати майновим поручителем у сумі - 22250 тис. грн.;

1.4.правочинів, що носять інвестиційний характер у сумі 22250 тис.грн.

1.5 надати повноваження Генеральному директору на підписання договору «Про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на 2017 фрахтовий рік».

2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються виконавчим органом та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 1.1.-1.5. цього Рішення.

3. Надати Генеральному директору Товариства право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені Товариства.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Товариства приймаються у приміщенні ПАТ «Іллічівськзовніштранс» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кімната №226 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПАТ «Іллічівськзовніштранс» та Положення «Про загальні збори акціонерів» стосовно всіх питань порядку денного не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення.

Ознайомитись з документами, які стосуються загальних зборів акціонерів Товариства акціонери зможуть у приміщенні ПАТ «Іллічівськзовніштранс» за адресою: 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кімната №226 , щоденно (крім суботи та неділі) з 9.00 до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 до 13.30), а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Бобров Володимир Леонідович. Довідки за телефоном: (04868) 3-06-59.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Іллічівськзовніштранс» (тис. грн.)

Найменування показника

період

* 2016 рік

2015 рік

Усього активів

54108

44502

Основні засоби

28999

31034

Довгострокові фінансові інвестиції

5742

5742

Запаси

5128

640

Сумарна дебіторська заборгованість

11306

2939

Грошові кошти та їх еквіваленти

2883

3991

Нерозподілений прибуток

5560

5251

Власний капітал

37760

38069

Статутний капітал

4428

4428

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

16039

6742

Чистий прибуток (збиток)

104

104

Середньорічна кількість акцій (шт.)

136231

136231

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

136

101

* - Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах

ПАТ «Іллічівськзовніштранс»