Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента , від 18.04.2017 р Print E-mail
There are no translations available.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Відомості про зміну власників акцій

 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Скарженець Павло Олександрович

(посада) 

(підпис) 

(прізвище та ініціали керівника)  

М.П.

18.04.2017

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС"  

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68001, м. Чорноморськ, вул. Промислова буд. 7

4. Код за ЄДРПОУ

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

(04868) 6-15-00 3-06-60

6. Електронна поштова адреса

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  

(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)  

(дата) 


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

11.04.2017

14.04.2017

"фiзична особа"

-

38.2078

46.09302

Зміст інформації:

Публiчне акцiонерне товариство «Iллiчiвськзовнiштран» повiдомляє, що згiдно Перелiку акцiонерiв якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складеного станом на 11.04.2017 р. (вих.№ 129264зв вiд 12.04.2017 р.), отриманого Товариством 14.04.2017 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, у акцiонера – фiзичної особи, розмiр пакета акцiй збiльшився, а саме: до змiни кiлькiсть голосуючих акцiй становила 52051 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки 38,2078% вiд загальної кiлькостi акцiй та 46,09302% вiд кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни кiлькiсть голосуючих акцiй становить 57770 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки 42,405913% вiд загальної кiлькостi акцiй та 51,157395% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.

2

11.04.2017

14.04.2017

"фiзична особа"

-

0

39.453575

Зміст інформації:

Публiчне акцiонерне товариство «Iллiчiвськзовнiштран» повiдомляє, що згiдно Перелiку акцiонерiв якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складеного станом на 11.04.2017 р. (вих.№ 129264зв вiд 12.04.2017 р.), отриманого Товариством 14.04.2017 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, у акцiонера – фiзичної особи, розмiр пакета акцiй збiльшився, а саме: до змiни кiлькiсть голосуючих акцiй становила 0 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки 0% вiд загальної кiлькостi акцiй та 0% вiд кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни кiлькiсть голосуючих акцiй становить 53748 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки 39,453575% вiд загальної кiлькостi акцiй та 47,595771% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.

3

11.04.2017

14.04.2017

"фiзична особа"

-

40.47977

0

Зміст інформації:

Публiчне акцiонерне товариство «Iллiчiвськзовнiштран» повiдомляє, що згiдно Перелiку акцiонерiв якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складеного станом на 11.04.2017 р. (вих.№ 129264зв вiд 12.04.2017 р.), отриманого Товариством 14.04.2017 р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, у акцiонера – фiзичної особи, розмiр пакета акцiй зменшився, а саме: до змiни кiлькiсть голосуючих акцiй становила 55146 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки 40,47977% вiд загальної кiлькостi акцiй та 48,83375% вiд кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни кiлькiсть голосуючих акцiй становить 0 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки 0% вiд загальної кiлькостi акцiй та 0% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Скарженець Павло Олександрович

(посада) 

(підпис) 

(прізвище та ініціали керівника) 

М.П.

18.04.2017

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68001, м. Чорноморськ, вул. Промислова буд. 7

4. Код за ЄДРПОУ

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

(04868) 6-15-00 3-06-60

6. Електронна поштова адреса

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*

ВIДОМОСТI НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 

(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ivt.il.od.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки) 

(дата) 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.04.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Яндiєв Салман Османович

42.405913

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» вiд 15.04.2017р., прийнято рiшення припинити повноваження Голови (члена) Наглядової ради Яндiєва Салмана Османовича (у зв’язку iз змiною громадянства, змiнено прiзвище та iм’я на Янд Салман) (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 42,405913%. Обiймав посаду голови Наглядової ради з 18.03.2016р. по 15.04.2017р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

15.04.2017

припинено повноваження

Заступник голови (член) Наглядової ради

Дербаков Валерiй Олександрович

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» вiд 15.04.2017р., прийнято рiшення припинити повноваження заступника Голови (член) Наглядової ради Дербакова Валерiя Олександровича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Обiймав посаду заступника Голови (члена) Наглядової ради з 18.03.2016р. по 15.04.2017р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

15.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Синiка Володимир Анатолiйович

0.024957

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» вiд 15.04.2017р., прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Синiки Володимира Анатолiйовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,024957%. Обiймав посаду члена Наглядової ради з 18.03.2016р. по 15.04.2017р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

15.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Буфетов Олександр Iванович

0.002202

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» вiд 15.04.2017р., прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Буфетова Олександра Iвановича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0.002202%. Обiймав посаду члена Наглядової ради з 18.03.2016р. по 15.04.2017р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

15.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Трубiн Юрiй Олександрович

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» вiд 15.04.2017р., прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Трубiна Юрiя Олександровича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Обiймав посаду члена Наглядової ради з 18.03.2016р. по 15.04.2017р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

15.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Янд Салман

42.405913

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» вiд 15.04.2017р., прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради Янд Салмана (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 42,405913%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник генерального директора з зовнiшнiх зв'язкiв, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Член Наглядової ради є акцiонером та нi є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв або незалежним директором. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

15.04.2017

обрано

Голова (член) Наглядової ради

Паппу Олександр Борисович

0.03817

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» вiд 15.04.2017р., прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради Паппу Олександра Борисовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,03817%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: директор, радник Генерального директора. Член Наглядової ради є акцiонером та нi є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв або незалежним директором.
На засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС», вiд 15.04.2017р. прийнято рiшення призначити Головою Наглядової ради Паппу Олександра Борисовича.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

15.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Синiка Володимир Анатолiйович

0.024957

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» вiд 15.04.2017р., прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради Синiку Володимира Анатолiйовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0.024957%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Головний бухгалтер, заступник генерального директора по роботi з державними органами та зв’язками з громадськiстю, член Наглядової ради. Член Наглядової ради є акцiонером та нi є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв або незалежним директором. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

15.04.2017

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Бобров Володимир Леонiдович

0.006606

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» вiд 15.04.2017р., прийнято рiшення достроково припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Боброва Володимира Леонiдовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,006606%. Обiймав посаду Голови Ревiзiйної комiсiї з 20.03.2015р. по 15.04.2017р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

15.04.2017

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Панченко Янна Сергiївна

0.000734

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» вiд 15.04.2017р., прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Панченко Янни Сергiївни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,000734%. Обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 20.03.2015р. по 15.04.2017р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

15.04.2017

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Кострицька Свiтлана Василiвна

0.059458

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» вiд 15.04.2017р., прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Кострицької Свiтлани Василiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,059458%. Обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 20.03.2015р. по 15.04.2017р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

15.04.2017

обрано

Голова (член) Ревiзiйної комiсiї

Бобров Володимир Леонiдович

0.006606

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» вiд 15.04.2017р., прийнято рiшення обрати на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Боброва Володимира Леонiдовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,006606%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: провiдний економiст, голови Ревiзiйної комiсiї.
На засiданнi Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС», вiд 15.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Боброва Володимира Леонiдовича.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

15.04.2017

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Порохня Валентина Вiкторiвна

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» вiд 15.04.2017р., прийнято рiшення обрати на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Порохня Валентину Вiкторiвну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: начальник вiддiлу кадрiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

15.04.2017

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Волощук Ольга Петрiвна

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» вiд 15.04.2017р., прийнято рiшення обрати на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Волощук Ольгу Петрiвну (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,000734%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: провiдний економiст. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


 

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Скарженець Павло Олександрович

(посада) 

(підпис) 

(прізвище та ініціали керівника) 

М.П.

18.04.2017

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС" 

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68001, м. Чорноморськ, вул. Промислова буд. 7

4. Код за ЄДРПОУ

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

(04868) 6-15-00 3-06-60

6. Електронна поштова адреса

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*

ВIДОМОСТI НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 

(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ivt.il.od.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки) 

(дата) 


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

15.04.2017

89000

54108

164.485843

Зміст інформації:

Загальними зборами ПАТ «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» (надалi - Товариство), якi вiдбулись 15.04.2017р. було прийнято рiшення, про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням правочинiв за основними видами дiяльностi Товариства (зберiганню, експедирування, перевезенню) в сумi - 22250 тис.грн.; правочинiв по кредитуванню Товариства з наданням застави у сумi 22250 тис.грн.; правочинiв у яких Товариство може виступати майновим поручителем у сумi - 22250 тис. грн.; правочинiв, що носять iнвестицiйний характер у сумi 22250 тис.грн.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв - не бiльш нiж 89000 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 54108 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 164,485843%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 112926 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 112075 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 112075 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 штук.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.