Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2016 Печать E-mail

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Іллічівськзовніштранс», код за

ЄДРПОУ: 01860124, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова, 7

Публічне акціонерне товариство «Іллічівськзовніштранс» (далі за текстом також – ПАТ «Іллічівськзовніштранс» або «Товариство») повідомляє  про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Іллічівськзовніштранс», які будуть проведені 18 березня 2016 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: 68001, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова, 7.  перший поверх у залі засідань ПАТ «Іллічівськзовніштранс».


Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.     Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.     Про обрання голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.     Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.     Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

5.     Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік.

6.     Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

7.     Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

8.     Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Затвердження розміру дивідендів.

9.     Внесення змін та доповнень до Статуту.

10.  Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів.

11.  Про припинення повноважень членів діючої Наглядової ради Товариства.

12.  Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

13.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14.  Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

15.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Іллічівськзовніштранс» - 24 година 14.03.2016 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах здійснюватиметься
18.03.2016 року за місцем їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством.

Пропозиції щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів приймаються ПАТ «Іллічівськзовніштранс» за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промисова, 7, другий поверх, кімната №226 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПАТ «Іллічівськзовніштранс» та Положення «Про загальні збори акціонерів» стосовно всіх питань порядку денного не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення.

Ознайомитись з документами, які стосуються загальних зборів акціонерів Товариства акціонери зможуть  у приміщенні ПАТ «Іллічівськзовніштранс» за адресою:  Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промисова, 7, другий поверх, кімната №226 , щоденно (крім суботи та неділі) з 9.00 до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 до 13.30), а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Бобров Володимир Леонідович.  Довідки за телефоном: (04868) 3-06-59.

Генеральний директор  ПАТ «Іллічівськзовніштранс»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Іллічівськзовніштранс» (тис. грн.)

Найменування показника

період

2015 рік *

2014 рік

Усього активів

45052

45317

Основні засоби

31035

30453

Довгострокові фінансові інвестиції

5742

5742

Запаси

623

390

Сумарна дебіторська заборгованість

3540

3449

Грошові кошти та їх еквіваленти

3991

4977

Нерозподілений прибуток

6058

5910

Власний капітал

38566

38419

Статутний капітал

4428

4428

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

6898

6486

Чистий прибуток (збиток)

1539

1539

Середньорічна кількість акцій (шт.)

136231

136231

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

101

107

* - Попередні дані.  Остаточна  інформація, підтверджена аудиторським висновком,  буде надана на загальних зборах акціонерів. 

 

Примітка: на виконання Закону України  «Про захист персональних данних» повідомляємо, що з метою забезпечення надсилання кожному акціонеру ПАТ «Іллічівськзовніштранс» повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, персональні дані акціонерів на підставі відповідного договору були надані ТОВ «УПР-Фінанс».