Титульний аркуш Повідомлення

15.03.2019 р

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Скарженець Павло Олександрович

(посада) 

(підпис) 

(прізвище та ініціали керівника) 

М.П.

14.03.2019

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Iллiчiвськзовнiштранс» 

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500 0486830660

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 

(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки) 

(дата) 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

13.03.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Синiка Володимир Анатолiйович

-

0

Зміст інформації:

Без рiшення загальних зборiв Товариства 13.03.2019 припиненi повноваження члена Наглядової ради Товариства Синiка Володимира Анатолiйовича за заявою (письмовим повiдомленням) Синiка В. А. вiд 26.02.2019, яка отримана Товариством 26.02.2019 (п.1 абз.2 ч.1. ст.57 Закону України «Про акцiонернi товариства»). Член Наглядової ради Товариства не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливi та посадовi злочини. Обiймав посаду члена Наглядової ради з 15.04.2017р. по 12.03.2019р. Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0 (нуль)%. Член Наглядової ради Товариства не надав згоди на поширення його персональних даних.
Примiтка: на посаду члена Наглядової ради Товариства замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.