Повідомлення про можливість реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»

25.06.2018 р

 


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (надалі - Товариство), ідентифікаційний код 01860124, місцезнаходження: 68000, Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. Промислова 7, повідомляє, що позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 24 травня 2018р., прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 4 427 507,50 грн. до 16 903 250,00 грн. шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 383 869 штук номінальною вартістю 32,50 грн. за одну акцію, загальною номінальною вартістю 12 475 742,50 грн.

Ринкова вартість акцій становить 32,50 грн. за одну просту іменну акцію Товариства.

Ціна розміщення акцій становить 32,50 грн. за одну просту іменну акцію Товариства.

Акціонери - власники простих акцій Товариства, мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства станом на 24.05.2018 року. Акціонер може самостійно визначити максимальну кількість акцій, яку він має право придбати при реалізації переважного права застосувавши пропорцію відсотку належних йому акцій по відношенню до загальної кількості акцій Товариства станом на 24.05.2018р. до кількості акцій, які пропонуються до приватного розміщення (383 869 шт.).

Для реалізації переважного права на придбання акцій, акціонери в строк з 09.07.2018 р. по 27.07.2018 р. включно, повинні подати на імя Генерального директора Товариства, письмову заяву про придбання акцій, складену українською мовою.  У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заяви на придбання акцій подаються до Товариства особисто заявником або уповноваженою особою.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, повинні в строк з 09.07.2018 р. по 27.07.2018 р. включно,  сплатити грошовими коштами повну вартість акцій за ціною розміщення, на придбання яких вони подали заяву. Оплата акцій здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України. Реквізити рахунку Товариства для оплати вартості акцій:  номер рахунку: 2600535419, найменування банку: ПАТ «ПУМБ», код банку: 334851.

Акціонеру, який реалізував своє переважне право, Товариство видає письмове зобовязання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладання договорів з першими власниками акцій. Письмове зобовязання Товариства про продаж відповідної кількості акцій може бути видано акціонеру за місцезнаходженням Товариства.

Протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками в строк з 28.07.2018р. по 17.08.2018р.  включно, уповноважена особа Товариства укладає з акціонерами, які реалізували своє переважне право на придбання акцій, договори купівлі продажу акцій на умовах, що зазначені в заявах та в письмових зобовязаннях Товариства про продаж відповідної кількості акцій.Наглядова рада ПрАТ «ІЗТ»