Акціонерам

25.03.2024р.

Особлива інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 

Кваліфікований електронний підпис pdf.asice

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2024р.

Особлива інформація

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 

Кваліфікований електронний підпис pdf.asice

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2023р.

Особлива інформація

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 

Кваліфікований електронний підпис pdf.asice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2023р.

Особлива інформація

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 

Кваліфікований електронний підпис pdf.asice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2023р.

Особлива інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 

Кваліфікований електронний підпис pdf.asice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2023р.

Особлива інформація

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 

Кваліфікований електронний підпис pdf.asice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2022р.

Особлива інформація

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 

Кваліфікований електронний підпис pdf.asice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bитяг з пpoтoкoлy №34 piчниx загальниx збopiв акцioнepiв

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 26.11.2022р.

Особлива інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 

Кваліфікований електронний підпис pdf.asice

  

 

14.04.2021р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

mini_doc

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі


Кваліфікований електронний підпис pdf.p7s

 

 

Документ для закачування за наступним  лінком  в xml форматі


Кваліфікований електронний підпис xml.p7s09.04.2021р.

Особлива інформація

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 

Кваліфікований електронний підпис06.04.2021р.

 

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, а саме на 05.04.2021 року, загальна кількість акцій складає 520 100 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 520 100 штук.

 03.03.2021р.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів 09 квітня 2021 року

 

mini_doc

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 

Кваліфікований електронний підпис30.11.2020р.

Особлива інформація

 

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 

Кваліфікований електронний підпис22.04.2020р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

 

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі


Кваліфікований електронний підпис 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

29.03.2020 р


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

29.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

28/5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Бахарев Олександр Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iллiчiвськзовнiштранс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000, Одеська обл., Чорноморськ, Промислова, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500 30660

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ivt.od.ua

29.03.2020

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.03.2020

120000

119441

100.468013

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами ПрАТ "IЗТ" (надалi - Товариство), якi вiдбулись 27.03.2020 року (протокол № 32) було прийнято рiшення попередньо схвалити вчинення ПрАТ «IЗТ» значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ «IЗТ» протягом року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi за якими ПрАТ «IЗТ» виступає будь-якою iз сторiн, укладення яких вiднесено до компетенцiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IЗТ», а саме: за основними видами дiяльностi ПрАТ «IЗТ» (зберiганню, експедирування, перевезенню) граничною сукупною вартiстю в сумi – 30 млн.грн.; правочинiв по кредитуванню ПрАТ «IЗТ» з наданням застави граничною сукупною вартiстю в сумi 30 млн.грн.; правочинiв у яких ПрАТ «IЗТ» може виступати майновим поручителем граничною сукупною вартiстю в сумi – 30 млн.грн.; правочинiв, що носять iнвестицiйний характер у сумi граничною сукупною вартiстю 30 млн.грн; надати повноваження Генеральному директору на пiдписання договору «Про органiзацiю перевезень транзитних вантажiв залiзничним транспортом України на 2021 фрахтовий рiк». Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 120 млн.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 119441 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 100,468013%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 520100. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 520100. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 520100, "проти" прийняття рiшення - 0.

 

Кваліфікований електронний підпис

 


 
До уваги акціонерів що до річних загальних зборів 27 березня 2020 року

26.03.2020 р


Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, а саме на 23.03.2020 року, загальна кількість акцій складає 520 100 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 520 100 штук.


 
Повідомлення про скликання річних загальних зборів 27 березня 2020 року

25.02.2020 р


Приватне акціонерне товариство «Іллічівськзовніштранс» (далі за текстом також – ПрАТ «ІЗТ» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 01860124, місце знаходження: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені 27 березня 2020 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет 204 (зал засідань ПрАТ «ІЗТ»).

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІЗТ» у складі трьох осіб:

- Трубін Юрій Олександрович – голова лічильної комісії;

- Пономаренко Володимир Михайлович – член лічильної комісії;

- Панченко Янна Сергіївна – член лічильної комісії.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІЗТ».

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, бухгалтерії та Ревізору ПрАТ «ІЗТ».

- Голова Загальних Зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами.

- Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою ПрАТ «ІЗТ», та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування.

- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

- Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін, або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова.

- Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) ПрАТ «ІЗТ» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Генерального директора ПрАТ «ІЗТ» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІЗТ» за 2019 рік. Роботу Генерального директора ПрАТ «ІЗТ» визнати задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» про підсумки діяльності ПрАТ «ІЗТ» за 2019 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» визнати задовільною.

5. Розгляд звіту та висновків ревізора ПрАТ «ІЗТ» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення:

1. Звіт Ревізора ПрАТ «ІЗТ» за 2019 рік затвердити.

2. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «ІЗТ» за 2019 рік.

3. Роботу Ревізора ПрАТ «ІЗТ» визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ІЗТ» за 2019 рік.

Проект рішення:  

Затвердити річний звіт ПрАТ «ІЗТ» за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІЗТ» за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру дивідендів.

Проект рішення:

1. Визначити, що збитки, отримані ПрАТ «ІЗТ» у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих ПрАТ «ІЗТ» у майбутніх роках.

2. Закрити створений фонд розвитку виробництва та віднести накопичену суму у розмірі 26866953,92 грн. до нерозподіленого прибутку.

3. Нерозподілений прибуток в розмірі 2938565,00 грн. використати для виплати дивідендів. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «ІЗТ» за 2019 рік у розмірі 2938565,00 грн.

4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється ПрАТ «ІЗТ» безпосередньо акціонерам.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ІЗТ» протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ «ІЗТ» виступає будь-якою із сторін.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «ІЗТ» значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ІЗТ» протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ «ІЗТ» виступає будь-якою із сторін, укладення яких віднесено до компетенції річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІЗТ», а саме:

1.1. за основними видами діяльності ПрАТ «ІЗТ» (зберіганню, експедирування, перевезенню) граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.;

1.2. правочинів по кредитуванню ПрАТ «ІЗТ» з наданням застави граничною сукупною вартістю в сумі 30 млн.грн.;

1.3. правочинів у яких ПрАТ «ІЗТ» може виступати майновим поручителем граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.;

1.4. правочинів, що носять інвестиційний характер у сумі граничною сукупною вартістю 30 млн.грн:

1.5. надати повноваження Генеральному директору на підписання договору «Про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на 2021 фрахтовий рік».

2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються виконавчим органом та/або Наглядовою радою ПрАТ «ІЗТ» в межах своєї компетенції, встановленої Статутом ПрАТ «ІЗТ», не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 1.1.-1.5. цього Рішення.

3. Надати Генеральному директору ПрАТ «ІЗТ» право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені ПрАТ «ІЗТ».

9. Про внесення змін до відомостей про ПрАТ “ІЗТ” до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку акціонерів ПрАТ “ІЗТ”.

Проект рішення:

У зв’язку з невідповідністю інформації про засновників (учасників) ПрАТ «ІЗТ» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з даними реєстру власників іменних цінних паперів Центрального депозитарію цінних паперів, уповноважити Генерального директора ПрАТ “ІЗТ” особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності, на здійснення наступних реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1. Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо акціонерів ПрАТ “ІЗТ”, а саме з графи: «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа» наступну інформацію:

“ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ АКЦІОНЕРІВ У КІЛЬКОСТІ ДВІ ТИСЯЧІ ВІСІМСОТ П'ЯТДЕСЯТ СІМ ОСІБ, індекс 68000, Одеська обл., місто Іллічівськ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 2,”

2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо акціонерів ПрАТ “ІЗТ” в графу: «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа» наступну інформацію:

“Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів.”

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів: http://www.ivt.od.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 19.02.2020 року, загальна кількість акцій складає 520 100 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 520 100 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства», у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 12.30 до 13.30), за місцезнаходженням Товариства – Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет №226, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – Бахарев Олександр Анатолійович. Телефон для довідок: (04868) 3-06-59.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 27.03.2020 року за місцем їх проведення з
09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 24-00 година 23.03.2020 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

ПрАТ «ІЗТ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІЗТ» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2019 рік *

2018 рік

Усього активів

119479

75587

Основні засоби (за залишковою вартістю)

92551

31633

Запаси

5295

10217

Сумарна дебіторська заборгованість

19373

11470

Гроші та їх еквіваленти

1744

19274

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(5026)

625

Власний капітал

40305

45957

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

16903

16903

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

25151

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

54023

29630

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(5649)

(5283)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

520100

225625

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(10,9)

(23,4)

* - Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів.

 

Кваліфікований електронний підпис

 


 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

17.07.2019 р


Титульний аркуш Повідомлення
   (Повідомлення про інформацію)
 

17.07.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

28/12

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Скарженець Павло Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iллiчiвськзовнiштранс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000, Одеська обл., Чорноморськ, Промислова, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500 30660

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ivt.od.ua

17.07.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.07.2019

припинено повноваження

Генеральний директор

Скарженець Павло Олександрович

0

Зміст інформації:

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «IЗТ» (надалi – Товариство), що вiдбулось 17.07.2019 року (протокол № 95) прийнято рiшення достроково припинити повноваження Генерального директора Скарженця Павла Олександровича. Скарженець Павло Олександрович часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Генеральний директор, повноваження якого припинено, перебував на посадi: 22.12.2014 – 17.07.2019.

17.07.2019

призначено

Генеральний директор

Бахарев Олександр Анатолiйович

0

Зміст інформації:

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «IЗТ» (надалi – Товариство), що вiдбулось 17.07.2019 року (протокол № 95) прийнято рiшення призначити на посаду Генерального директора зi строком повноважень - три роки Бахарева Олександра Анатолiйовича. Бахарев Олександр Анатолiйович часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав/є посади: Приватне акцiонерне товариство "Iллiчiвськзовнiштранс", Директор комерцiйний; Публiчне акцiонерне товариство "Iллiчiвськзовнiштранс", начальник Екпедицiйного центру.

 

Кваліфікований електронний підпис

 


 

24.04.2019 р

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

 

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі


Кваліфікований електронний підпис

 
Титульний аркуш Повідомлення від 02.04.2019-1

02.04.2019 р

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28/10

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

Скарженець П.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iллiчiвськзовнiштранс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000 Чорноморськ, Промислова, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500, 30660

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ivt.od.ua

02.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

02.04.2019

120 000

75 587

158,757458

Зміст інформації:

Річними загальними зборами ПрАТ "IЗТ" (надалi - Товариство), якi вiдбулись 02.04.2019 року (протокол № 31) було прийнято рiшення попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, укладення яких віднесено до компетенції річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: за основними видами діяльності Товариства (зберіганню, експедирування, перевезенню) граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.; правочинів по кредитуванню Товариства з наданням застави граничною сукупною вартістю в сумі 30 млн.грн.; правочинів у яких Товариство може виступати майновим поручителем граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.; правочинів, що носять інвестиційний характер у сумі граничною сукупною вартістю 30 млн.грн.; надати повноваження Генеральному директору на підписання договору «Про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на 2020 фрахтовий рік». Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 120 млн.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 75587 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 158,757458%; Загальна кількість голосуючих акцій - 520100. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 520100. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 520100, "проти" прийняття рiшення - 0.

 

Кваліфікований електронний підпис
 
Титульний аркуш Повідомлення від 02.04.2019-2

02.04.2019 р

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28/11

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

Скарженець П.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iллiчiвськзовнiштранс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000 Чорноморськ, Промислова, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500, 30660

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ivt.od.ua

02.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.04.2019

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Паппу Олександр Борисович

0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ІЗТ» (надалi – Товариство), що вiдбулись 02.04.2019 року (протокол № 31) прийнято рішення припинити повноваження Голови (члена) Наглядової ради Паппу Олександра Борисовича. Паппу Олександр Борисович часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого член Наглядової ради, повноваження якого припинено, перебував на посаді: 15.04.2017 – 02.04.2019.

02.04.2019

припинено повноваження

Члена Наглядової ради

Янд Салман

53

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ІЗТ» (надалi – Товариство), що вiдбулись 02.04.2019 року (протокол № 31) прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Янда Салмана. Янд Салман володіє часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента 275653 акцій, що становить 53% Статутного фонду Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого член Наглядової ради, повноваження якого припинено, перебував на посаді: 15.04.2017 – 02.04.2019.

02.04.2019

обрано

Члена Наглядової ради

Янд Салман

53

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ІЗТ" (надалi - Товариство), що вiдбулись 02.04.2019 року (протокол № 31) прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки Янда Салмана. Янд Салман володіє часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента 275653 акцій, що становить 53% Статутного фонду Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймає посаду: Приватне акціонерне товариство "Іллічівськзовніштранс", Президент.

02.04.2019

обрано

Голова (член) Наглядової ради

Паппу Олександр Борисович

0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ІЗТ" (надалi - Товариство), що вiдбулись 02.04.2019 року (протокол № 31) прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки Паппу Олександра Борисовича. Паппу Олександр Борисович часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймає посаду: Приватне акціонерне товариство "Іллічівськзовніштранс", Радник генерального директора. Паппу Олександр Борисович є представником акціонера Товариства - Янда Салмана, який володіє 275653 акціями, що становить 53% Статутного фонду Товариства.

На засiданнi Наглядової ради Товариства, вiд 02...04.2019р. прийнято рiшення призначити Головою Наглядової ради Паппу Олександра Борисовича.

02.04.2019

обрано

Члена Наглядової ради

Бахарєв Сергій Анатолійович

0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ІЗТ" (надалi - Товариство), що вiдбулись 02.04.2019 року (протокол № 31) прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки Бахарєва Сергія Анатолійовича. Бахарєв Сергій Анатолійович часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав/є посади: Приватне акціонерне товариство "Іллічівськзовніштранс", Директор технічний; Публічне акціонерне товариство "Іллічівськзовніштранс", заступник генерального директора з технічних питань; Публічне акціонерне товариство "Іллічівськзовніштранс", начальник технічного відділу. Бахарєв Сергій Анатолійович є представником акціонера Товариства - Янда Салмана, який володіє 275653 акціями, що становить 53% Статутного фонду Товариства.

02.04.2019

припинено повноваження

Голова (член) Ревізійної комісії

Бобров Володимир Леонідович

0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ІЗТ" (надалi - Товариство), що вiдбулись 02.04.2019 року (протокол № 31) прийнято рішення припинити повноваження Голови (члена) Ревізійної комісії Боброва Володимира Леонідовича. Бобров Володимир Леонідович часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого член Ревізійної комісії, повноваження якого припинено, перебував на посаді: 15.04.2017 - 02.04.2019.

02.04.2019

припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Порохня Валентина Вікторівна

0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ІЗТ" (надалi - Товариство), що вiдбулись 02.04.2019 року (протокол № 31) прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Порохні Валентини Вікторівни. Порохня Валентина Вікторівна часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого член Ревізійної комісії, повноваження якого припинено, перебував на посаді: 15.04.2017 - 02.04.2019.

02.04.2019

припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Волощук Ольга Петрівна

0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ІЗТ" (надалi - Товариство), що вiдбулись 02.04.2019 року (протокол № 31) прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Волощук Ольги Петрівни. Волощук Ольга Петрівна часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого член Ревізійної комісії, повноваження якого припинено, перебував на посаді: 15.04.2017 - 02.04.2019.

02.04.2019

обрано

Ревізор

Бобров Володимир Леонідович

0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ІЗТ" (надалi - Товариство), що вiдбулись 02.04.2019 року (протокол № 31) прийнято рішення обрати на посаду Ревізора Товариства зі строком повноважень - три роки Боброва Володимира Леонідовича. Бобров Володимир Леонідович часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав/є посади: Приватне акціонерне товариство "Іллічівськзовніштранс", Головний консультант; Публічне акціонерне товариство "Іллічівськзовніштранс", провідний економіст.

 

Кваліфікований електронний підпис
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 2