Титульний аркуш Повідомлення від 29.03.2019

29.03.2019 р

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.03.2019

(дата реєстрації емітентом електронного

документа)

№ 28/9

(вихідний реєстраційний номер

електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор   Скарженець П.О.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iллiчiвськзовнiштранс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000 Чорноморськ, Промислова, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01860124________________________________________________________________________________________________________________________

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500, 30660

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

Повідомлення розміщено на власному

веб-сайті учасника фондового ринку  http://www.ivt.od.ua 29.03.2019

(адреса сторінки) (дата) 


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

28.03.2019

58 501,984

75 587

77,4

Зміст інформації:

Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 28.03.2019 року (протокол № 30). Предмет правочину: придбання земельної дiлянки комунальної власностi несiльськогосподарського призначення площею 28,24 га (кадастровий номер: 5110800000:02:032:0028 за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7 за цiною 58 501 984,00 (П'ятдесят вiсiм мiльйонiв п'ятсот одна тисяча дев'ятсот вiсiмдесят чотири грн. 00 коп.) без ПДВ; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 75587 тис. грн; Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 77,40%; Загальна кількість голосуючих акцій - 520100. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 520100. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 520100, "проти" прийняття рiшення - 0. Статутом ПрАТ "IЗТ" не визначено додаткових критерiїв не передбачених законодавством для вiднесення правочинiв до значних.

 

Кваліфікований електронний підпис