Акціонерам
Титульний аркуш Повідомлення від 29.03.2019

29.03.2019 р

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.03.2019

(дата реєстрації емітентом електронного

документа)

№ 28/9

(вихідний реєстраційний номер

електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор   Скарженець П.О.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iллiчiвськзовнiштранс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000 Чорноморськ, Промислова, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01860124________________________________________________________________________________________________________________________

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500, 30660

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

Повідомлення розміщено на власному

веб-сайті учасника фондового ринку  http://www.ivt.od.ua 29.03.2019

(адреса сторінки) (дата) 


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

28.03.2019

58 501,984

75 587

77,4

Зміст інформації:

Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв 28.03.2019 року (протокол № 30). Предмет правочину: придбання земельної дiлянки комунальної власностi несiльськогосподарського призначення площею 28,24 га (кадастровий номер: 5110800000:02:032:0028 за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7 за цiною 58 501 984,00 (П'ятдесят вiсiм мiльйонiв п'ятсот одна тисяча дев'ятсот вiсiмдесят чотири грн. 00 коп.) без ПДВ; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 75587 тис. грн; Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 77,40%; Загальна кількість голосуючих акцій - 520100. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 520100. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 520100, "проти" прийняття рiшення - 0. Статутом ПрАТ "IЗТ" не визначено додаткових критерiїв не передбачених законодавством для вiднесення правочинiв до значних.

 

Кваліфікований електронний підпис
 
Титульний аркуш Повідомлення

15.03.2019 р

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Скарженець Павло Олександрович

(посада) 

(підпис) 

(прізвище та ініціали керівника) 

М.П.

14.03.2019

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Iллiчiвськзовнiштранс» 

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500 0486830660

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 

(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки) 

(дата) 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

13.03.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Синiка Володимир Анатолiйович

-

0

Зміст інформації:

Без рiшення загальних зборiв Товариства 13.03.2019 припиненi повноваження члена Наглядової ради Товариства Синiка Володимира Анатолiйовича за заявою (письмовим повiдомленням) Синiка В. А. вiд 26.02.2019, яка отримана Товариством 26.02.2019 (п.1 абз.2 ч.1. ст.57 Закону України «Про акцiонернi товариства»). Член Наглядової ради Товариства не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливi та посадовi злочини. Обiймав посаду члена Наглядової ради з 15.04.2017р. по 12.03.2019р. Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0 (нуль)%. Член Наглядової ради Товариства не надав згоди на поширення його персональних даних.
Примiтка: на посаду члена Наглядової ради Товариства замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

 

Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАт «Іллічівськзовніштранс» 28 березня 2019 року

 

12.03.2019 р


Приватне акціонерне товариство «Іллічівськзовніштранс» (далі за текстом також – ПрАТ «ІЗТ» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 01860124, місце знаходження: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», які будуть проведені 28 березня 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет 204 (зал засідань ПрАТ «ІЗТ»).

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:

- Трубін Юрій Олександрович – голова лічильної комісії;

- Пономаренко Володимир Михайлович – член лічильної комісії;

- Панченко Янна Сергіївна – член лічильної комісії;

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізоруї та бухгалтерії Товариства.

- Голова Загальних Зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами.

- Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування.

- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

- Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова.

- Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. 

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину. 

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину щодо придбання земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення площею 28,24 га (кадастровий номер: 5110800000:02:032:0028 за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7 за ціною 58 501 984,00 (П’ятдесят вісім мільйонів п’ятсот одна тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.) без ПДВ.

2. Надати Генеральному директору Товариства право на підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки на виконання цього рішення від імені Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів: http://www.ivt.od.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 11.03.2019 року, загальна кількість акцій складає 520 100 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 520 100 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства», у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 12.30 до 13.30), за місцезнаходженням Товариства – Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет №226, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства - Скарженець Павло Олександрович. Телефон для довідок: (04868) 3-06-59.

Оскльки Загальні збори проводятьця відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції по порядку денного цих позачергових загальних зборів Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 28.03.2019 року за місцем їх проведення з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 24-00 година 22.03.2019 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах , видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

ПрАТ «ІЗТ»

 
Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАт «Іллічівськзовніштранс» у 2019 р

27.02.2019 р

 Приватне акціонерне товариство «Іллічівськзовніштранс» (далі за текстом також – ПрАТ «ІЗТ» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 01860124, місце знаходження: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені 02 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет 204 (зал засідань ПрАТ «ІЗТ»).

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб: - Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії;

- Пономаренко Володимир Михайлович – член лічильної комісії;

- Панченко Янна Сергіївна – член лічильної комісії;

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- Голова Загальних Зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами.

- Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування.

- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

- Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова.

- Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. 

3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. 

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках. 

8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Доручити Генеральному Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами.

3. Доручити Генеральному Директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

9. Про внесення змін до внутрішніх положеньТовариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення: 1.Затвердити Положення про Ревізора Товариства. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, з моменту прийняття цього рішення, внутрішнє положення про Ревізійну комісію Товариства затверджене рішенням загальних Зборів акціонерів Товариства 16.03.2018 року. 

3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Положення про Ревізора Товариства, затверджене цими Загальними зборами 

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими загальними зборами акціонерів Товариства. 

11 Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

*Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. 

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: 1. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

3. Встановити, що винагорода члену Наглядової ради Товариства за виконання посадових обов’язків виплачується за рахунок коштів, виділених на забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства.

4. Затвердити щомісячний розмір забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства в еквіваленті 20 мінімальних заробітних плат.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими загальними зборами акціонерів Товариства. 

14. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства:

* Обрання Ревізора Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

15. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: 1. Встановити, що винагорода Ревізору Товариства за виконання посадових обов’язків не виплачується.

2. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

3 Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства. 

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

Проект рішення: 1. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, укладення яких віднесено до компетенції річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

1.1. за основними видами діяльності Товариства (зберіганню, експедирування, перевезенню) граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.;

1.2. правочинів по кредитуванню Товариства з наданням застави граничною сукупною вартістю в сумі 30 млн...грн.;

1.3. правочинів у яких Товариство може виступати майновим поручителем граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.;

1.4.правочинів, що носять інвестиційний характер у сумі граничною сукупною вартістю 30 млн...грн.

1.5 надати повноваження Генеральному директору на підписання договору «Про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на 2020 фрахтовий рік».

2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються виконавчим органом та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 1.1.-1.5. цього Рішення.

3. Надати Генеральному директору Товариства право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів: http://www.ivt.od.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 06.02.2019 року, загальна кількість акцій складає 520 100 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 520 100 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства», у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 12.30 до 13.30), за місцезнаходженням Товариства – Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет №226, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства- Скарженець Павло Олександрович. Телефон для довідок: (04868) 3-06-59.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 02.04.2019 року за місцем їх проведення з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 24-00 година 27.03.2019 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах , видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

ПрАТ «ІЗТ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІЗТ» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2018 рік *

2017 рік

Усього активів

75603

54161

Основні засоби (за залишковою вартістю)

31633

35062

Запаси

10234

1037

Сумарна дебіторська заборгованість

11468

11304

Гроші та їх еквіваленти

19274

949

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

640

5743

Власний капітал

45971

38252

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

16903

4428

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

29632

15909

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(5268)

104

Середньорічна кількість акцій (шт.)

225625

136231

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(23,3)

0,76

* - Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів.

 
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

13.02.2019 р

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Скарженець Павло Олександрович

(посада) 

(підпис) 

(прізвище та ініціали керівника)  

М.П.

18.10.2018

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» 

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000, м. Чорноморськ, Промислова, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500 04868

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  

(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ivt.od.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки) 

(дата) 


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

11.02.2019

Янд Салман (Австрiя)

-

49.940011

53

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства станом на 06.02.2019р., отриманого ПРАТ "IЗТ" 11.02.2019р., стало вiдомо, що пакет акцiй акцiонера - Янд Салман (Австрiя), що складав 259738 штук простих iменних акцiй або 49.940011 вiдсоткiв до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ", збiльшився внаслiдок обов’язкового продажу акцiй акцiонерами на вимогу осiб, що дiють спiльно. Пiсля прямого набуття акцiй пакет порогового значення цiєї фiзичної особи складає 275653 штук простих iменних акцiй або 53 вiдсотки до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ". Усi акцiї є голосуючими. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями: вiдсутнi; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): невiдомо.

2

11.02.2019

Мiльман Андрiй Євгенович

-

44.399923

47

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства станом на 06.02.2019р., отриманого ПРАТ "IЗТ" 11.02.2019р., стало вiдомо, що пакет акцiй акцiонера - Мiльман Андрiй Євгенович, що складав 230924 штук простих iменних акцiй або 44.399923 вiдсоткiв до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ", збiльшився внаслiдок обов’язкового продажу акцiй акцiонерами на вимогу осiб, що дiють спiльно. Пiсля прямого набуття акцiй пакет порогового значення цiєї фiзичної особи складає 244447 штук простих iменних акцiй або 47 вiдсотки до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ". Усi акцiї є голосуючими. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями: вiдсутнi; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): невiдомо.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Скарженець Павло Олександрович

(посада) 

(підпис) 

(прізвище та ініціали керівника)  

М.П.

18.10.2018

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» 

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000, м. Чорноморськ, Промислова, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500 04868

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  

(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ivt.od.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки) 

(дата) 


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

11.02.2019

Янд Салман (Австрiя)

-

49.940011

53

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства станом на 06.02.2019р., отриманого ПРАТ "IЗТ" 11.02.2019р., стало вiдомо, що пакет акцiй акцiонера - Янд Салман (Австрiя), що складав 259738 штук простих iменних акцiй або 49.940011 вiдсоткiв до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ", збiльшився внаслiдок обов’язкового продажу акцiй акцiонерами на вимогу осiб, що дiють спiльно. Пiсля прямого набуття акцiй пакет порогового значення цiєї фiзичної особи складає 275653 штук простих iменних акцiй або 53 вiдсотки до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ". Усi акцiї є голосуючими. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями: вiдсутнi; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): невiдомо.

2

11.02.2019

Мiльман Андрiй Євгенович

-

44.399923

47

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства станом на 06.02.2019р., отриманого ПРАТ "IЗТ" 11.02.2019р., стало вiдомо, що пакет акцiй акцiонера - Мiльман Андрiй Євгенович, що складав 230924 штук простих iменних акцiй або 44.399923 вiдсоткiв до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ", збiльшився внаслiдок обов’язкового продажу акцiй акцiонерами на вимогу осiб, що дiють спiльно. Пiсля прямого набуття акцiй пакет порогового значення цiєї фiзичної особи складає 244447 штук простих iменних акцiй або 47 вiдсотки до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ". Усi акцiї є голосуючими. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями: вiдсутнi; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): невiдомо.

  
 

30.11.2018 р

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА

про придбання акцій в усіх власників акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» код ЄДРПОУ: 01860124 повідомляє про отримання ним 29.11.2018 року (Вхід. №142 від 29.11.2018р. ) наступної публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» : 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» 

вулиця Промислова, будинок 7, місто Чорноморськ,

Одеська область, 68000  

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА  

про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – «Вимога»)  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (далі за текстом – «Товариство» або «Емітент»),  

код за ЄДРПОУ 01860124; місцезнаходження: Україна, 68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7.

Керуючись статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства», Мільман Андрій Євгенович, який є заявником Вимоги - уповноваженою особою, що діє на підставі Договору про спільні дії від 23 жовтня 2018 року (далі – «Договір»), укладеного між акціонерами: Мільманом Андрієм Євгеновичем, Яндом Салманом, Скарженцем Павлом Олександровичем, які разом у сукупності володіють 497 671 (чотириста дев’яносто сім тисяч шістсот сімдесят одна) штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 95,68756% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та є домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства (далі – особи, що діють спільно), направляє публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства.

1. Відомості про:  

1.1. заявника вимоги – власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та реалізує права, передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»): Вимога подається уповноваженою особою;

1.2. кожну з афілійованих осіб (якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями товариства): станом на дату подання Вимоги відсутні афілійовані особи заявника Вимоги, які володіють акціями Товариства.

2. Відомості про:

2.1. Заявника вимоги - уповноважену особу (далі – «Заявник Вимоги»), якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій:

2.1.1. Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір про спільні дії від «23» жовтня 2018 року;

2.1.2. Інформація про Заявника вимоги:

прізвище, ім’я та по батькові: Мільман Андрій Євгенович

населений пункт місця проживання: Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт.Затока.

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2880401273; 

2.1.3. Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: пряме володіння - 230 924 (двісті тридцять тисяч дев’ятсот двадцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства становить 44,39992%. Особа опосередковано акціями Товариства не володіє;

2.1.4. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПР-ФІНАНС», місцезнаходження: Україна, 03143, м. Київ, вулиця Метрологічна, будинок 14-Б, офіс № 405, код за ЄДРПОУ 36980202, рахунок у цінних паперах № 403253-UA10005260;

2.1.5. Контактні дані: контактна особа Бобров Володимир Леонідович, головний консультант, телефон +38 (04868) 3-06-59, електронна пошта - Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , адреса для листування: Україна, 68000, Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Промислова, будинок 7;

2.1.6. Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/ дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства»:
23 жовтня 2018 року.

2.2. Кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій (кожну з осіб, які діють спільно та станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їм або їх афілійованим особам, вже є власниками домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства та реалізують права, передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»):

2.2.1. Інформація про особу, що діє спільно Договору - Учасник 1:

2.2.1.1. Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: Договір про спільні дії від «23» жовтня 2018 року ;

2.2.1.2. інформація про особу:

- прізвище, ім’я та по батькові: Мільман Андрій Євгенович;

- населений пункт місця проживання: Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт.Затока;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2880401273;

2.2.1.3. кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: пряме володіння - 230 924 (двісті тридцять тисяч дев’ятсот двадцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства становить 44,39992%. Особа опосередковано акціями Товариства не володіє;

2.2.1.4. інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПР-ФІНАНС», місцезнаходження: Україна, 03143, м. Київ, вулиця Метрологічна, будинок 14-Б, офіс № 405, код за ЄДРПОУ 36980202, рахунок у цінних паперах № 403253-UA10005260 ;

2.2.1.5. Контактні дані: контактна особа Бобров Володимир Леонідович, головний консультант, телефон +38 (04868) 3-06-59, електронна пошта - Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , адреса для листування: Україна, 68000, Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Промислова, будинок 7;

2.2.1.6. дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/ дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 23 жовтня 2018 року.

2.2.2. Інформація про особу, що діє спільно Договору - Учасник 2:

2.2.2.1. Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: Договір про спільні дії від «23» жовтня 2018 року;

2.2.2.2. інформація про особу:

- повне ім’я: Yand Salman / Янд Салман;

- громадянство, країна та населений пункт місця проживання: Австрія, Австрійська республіка, місто Відень;

2.2.2.3. Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі Товариства: пряме володіння - 259 738 (двісті п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот тридцять вісім) штук простих іменних акцій Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства становить 49,94001%. Особа опосередковано акціями Товариства не володіє;

2.2.2.4. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПР-ФІНАНС», місцезнаходження: Україна, Україна, 03143, м. Київ, вулиця Метрологічна, будинок 14-Б, офіс № 405, код за ЄДРПОУ 36980202, рахунок у цінних паперах № 403253-UA10005026;

2.2.2.5. Контактні дані: контактна особа Бобров Володимир Леонідович, головний консультант, телефон +38 (04868) 3-06-59, електронна пошта - Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , адреса для листування: Україна, 68000, Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Промислова, будинок 7;

2.2.2.6. Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/ дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 23 жовтня 2018 року.

2.2.3. Інформація про особу, що діє спільно Договору - Учасник 3:

2.2.3.1. Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: Договір про спільні дії від «23» жовтня 2018 року;

2.2.3.2. інформація про особу:

- прізвище, ім’я та по батькові: Скарженець Павло Олександрович;

- населений пункт місця проживання: Україна, Одеська область, м.Чорноморськ;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2862705510;

2.2.3.3. Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі Товариства: пряме володіння - 7 009 (сім тисяч дев’ять) штук простих іменних акцій Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства становить 1,34763%. Особа опосередковано акціями Товариства не володіє;

2.2.3.4. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПР-ФІНАНС», місцезнаходження: Україна, 03143, м. Київ, вулиця Метрологічна, будинок 14-Б, офіс № 405, код за ЄДРПОУ 36980202, рахунок у цінних паперах № 403253-UA10005319;

2.2.3.5. Контактні дані: контактна особа Бобров Володимир Леонідович, головний консультант, телефон +38 (04868) 3-06-59, електронна пошта - Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , адреса для листування: Україна, 68000, Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Промислова, будинок 7;

2.2.3.6. Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/ дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства» - 23 жовтня 2018 року.

2.3. Кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями товариства): афілійовані особи осіб, що діють спільно в тому числі Заявника вимоги - уповноваженої особи, акціями Товариства не володіють.

3. Відомості про акціонерне товариство:  

3.1. повне найменування відповідно до установчих документів : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»;  

3.2. код за ЄДРПОУ: 01860124; 

3.3. місцезнаходження: Україна, 68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, .7;

3.4. номінальна вартість однієї простої акції товариства: 32 (тридцять дві) гривні 50 копійок;

3.5. загальна кількість простих акцій товариства: 520 100 (п’ятсот двадцять тисяч сто) штук;

3.6. код ISIN випуску простих акцій товариства: UA4000069959;

3.7. контактні дані Емітента:

3.7.1. контактна(-і) особа(-и) (повне ім’я та посада): Скарженець Павло Олександрович Генеральний директор;

3.7.2. телефон/факс: +38 (04868) 6-15-00;

3.7.3. електронна пошта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;

3.7.4. адреса для листування: Україна, 68000, Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Промислова, будинок 7 . 

4. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):

4.1. повне найменування депозитарної установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПР-ФІНАНС»;

4.2. місцезнаходження депозитарної установи: місцезнаходження: Україна, 03143, м. Київ, вулиця Метрологічна, будинок 14-Б, офіс № 405;

4.3. код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 36980202;

4.4. реквізити рахунку у цінних паперах: 403253-UA10005260;

4.5. власник рахунку у цінних паперах: Мільман Андрій Євгенович.

5. Ціна обов’язкового продажу акцій та порядок її визначення: 38 (тридцять вісім) гривень 48 копійок за одну просту іменну акцію Товариства.

Ціна обов’язкового продажу акцій визначена як найбільша ціна з таких:

- найвища ціна акції, за якою особи, що діють спільно придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття (23.10.2018 року) – 32,50 грн.;

- найвища ціна акції, за якою особа, або особи, що діють спільно або їх афілійовані особи, або треті особи, що діють спільно з ними опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття (23.10.2018р.) за умови, що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – зазначені дії не відбувались;

- ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню набуття домінуючого контрольного пакету акцій Товариства (станом на 22.10.2018 року) та затверджена рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (протокол № 85 від 05.11.2018 року) – становить 38,48 грн.

6. Відомості про банківську установу, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу):

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;

код за ЄДРПОУ – 14282829;

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4;

телефон: + 38 (050) 473 33 45;

електронна пошта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

7. Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою:

7.1. Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:

Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги:

§ надсилає копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів;

§ розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

§ розміщує Вимогу на своєму веб-сайті.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Емітента копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Емітента та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.

Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний:

§ надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги;

§ надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.

Емітент зобов’язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

7.2. Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації цієї Вимоги:

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента копії Вимоги складає перелік акціонерів станом на дату обліку та надсилає його Емітенту.

Датою обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження Емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів. 

7.3. Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:

Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Емітент повинен надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.

Емітент протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9.00 до 17.00 у відділеннях ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», наведених на офіційному сайті банку ( https://pumb.ua/). Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.

У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, повне ім’я, реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.

Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завірену копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції Емітента на дату переліку акціонерів.

У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.

7.4. Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Емітента інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Емітента інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Вимоги.

7.5. Порядок та форма оплати акцій :

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

7.6. Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги :

Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Витрати Емітента, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Емітента разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

Контактні телефони для зворотного зв’язку від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї Вимоги: Бобров Володимир Леонідович, тел:+38 (04868) 3-06-59, адреса для листування: Україна, 68000, Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Промислова, будинок 7, електронна пошта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Уповноважена особа згідно до договору

про спільні дії від «23» жовтня 2018 року (підпис) Мільман Андрій Євгенович

29.11.2018р.  

  
 

06.11.2018 р

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» код ЄДРПОУ: 01860124 (надалі «Товариство») повідомляє про отримання ним 06.11.2018 року публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» про придбання належних їм акцій (оферти), відповідно до частини 4 статті 65 Закону України "Про .."

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» код ЄДРПОУ: 01860124 (надалі «Товариство») повідомляє про отримання ним 06.11.2018 року публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» про придбання належних їм акцій (оферти), відповідно до частини 4 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" від уповноваженої особи осіб, що діють спільно МІЛЬМАНА АНДРІЯ ЄВГЕНОВИЧА, а саме:

Наглядовій раді та акціонерам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»

вул. Промислова, 7, м. Чорноморськ, Одеська область, 68000

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30 

Особи, що діють спільно:

1) громадянин України Мільман Андрій Євгенович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2880401273 (відповідальна/уповноважена особа);

2) громадянин Австрії Янд Салман, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2251218137;

3) громадянин України Скарженець Павло Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2862705510

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (код за ЄДРПОУ 01860124; місцезнаходження: Україна 68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7) про придбання належних їм акцій (оферти), відповідно до частини 4 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі – Оферта).

Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (надалі - «Товариство» або ПрАТ «ІЗТ»), які діють спільно на підставі Договору про спільні дії від 23.10.2018 року (далі – «Особи, що діють спільно»):

громадянин України Мільман Андрій Євгенович – уповноважена особа осіб, що діють спільно,  та акціонери Товариства - громадянин Австрії  Янд Салман, громадянин України, Скарженець Павло Олександрович у зв'язку з одночасним набуттям контрольного, значного контрольного та домінуючого контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС», надають публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (Оферту) (відповідно до частини 4 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"):

1. Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, та її афілійованих осіб:

1) Ім’я (найменування) особи: Мільман Андрій Євгенович.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2880401273.

Місце проживання: Одеська обл. Білгород-Дністровський р-н. смт.Затока вул.Заріпова Х, буд.63, кв.3А.

Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать: пряме володіння акціями простими іменними, 230 924 штук, (44,39992%). Контактні дані: (04868) 6-15-00, Мільман Андрій Євгенович, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Афілійованих осіб немає.

2) Ім’я (найменування) особи: Янд Салман.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2251218137.

Місце проживання: А-1130, Австрійська Республіка, м.Відень/ Wien, Стекховенгассе 2/2 (Stechovengasse, 2/2).

Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать: пряме володіння акціями простими іменними, 259 738 штук, (49,94001%). Контактні дані: (04868) 6-15-00, Янд Салман, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Афілійованих осіб немає.

3) Ім’я (найменування) особи: Скарженець Павло Олександрович.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2862705510.

Місце проживання: Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Леніна, буд.32, кв.158.

Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать: пряме володіння акціями простими іменними, 7 009  штук, (1,34763%). Контактні дані: (04868) 6-15-00, Скарженець Павло Олександрович, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Афілійованих осіб немає.

2. Відповідальна особа, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно:

Ім’я (найменування) особи: Мільман Андрій Євгенович.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2880401273.

Місце проживання: Одеська обл. Білгород-Дністровський р-н. смт. Затока вул.Заріпова Х, буд.63, кв.3А.

Контактні дані: (04868) 6-15-00, Мільман Андрій Євгенович, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Афілійованих осіб немає.

3. Ціна придбання акцій та порядок її визначення: 38 (тридцять вісім) гривень 48 копійок за 1 акцію.
З огляду на одночасне набуття контрольного пакету та домінуючого контрольного пакету акцій Товариства, ціна придбання визначена відповідно до частини 5 статті 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства" як найбільша ціна з таких:

- найвища ціна акції, за якою особи, що діють спільно придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття (23.10.2018р.) – 32,50 грн.;
- найвища ціна акції, за якою особа, або особи, що діють спільно або їх афілійовані особи, або треті особи, що діють спільно з ними опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття (23.10.2018р.) за умови, що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – зазначені дії не відбувались;

- ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню набуття домінуючого контрольного пакету акцій Товариства (станом на 22.10.2018 року)  та затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» (протокол № 85 від 05.11.2018 року) – становить 38,48 грн.

4 Порядок реалізації цієї Оферти:  

4.1. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання у них акцій:  

Протягом 10 - (десяти) робочих днів з дати надходження даної Оферти.  

Датою надходження Оферти акціонеру вважається остання дата строку, визначеного чинним законодавством щодо нормативних строків пересилання поштових відправлень.  

4.2. Свою згоду на продаж акцій ПрАТ «ІЗТ» (прийняття пропозиції про придбання акцій) потрібно надати особисто або надіслати на адресу ПрАТ «ІЗТ»: 68000,  Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7.  

Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій ПрАТ «ІЗТ» має містити наступні дані про акціонера:  

- Прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;  

- Повне найменування, код за ЄДРПОУ або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - для юридичних осіб;  

- Місце проживання (місцезнаходження); 

- Номер контактного телефону; 

- Кількість акцій ПрАТ «ІЗТ», що належать такому акціонеру та щодо яких не встановлено обмеження (обтяження);  

- Реквізити рахунку у цінних паперах акціонера;  

- Реквізити банківського рахунку акціонера;  

- До повідомлення необхідно прикласти:

  •  копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції ПрАТ «ІЗТ»;
  •  копія сторінок свого паспорту та копія облікової картки платника податку що містить реєстраційний номер платника податків.

Надсилаючи Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій, акціонер підтверджує, що йому зрозумілі порядок та строки дій акціонера при реалізації цієї Оферти.

4.3. Порядок оплати акцій, що придбаваються:  

Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде необхідність укладення договору купівлі-продажу акцій між акціонером та відповідальною (уповноваженою) особою, власника(ів) контрольного та домінуючого пакета, що зазначену в п.2 Оферти. Відповідно до чинного законодавства правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами.  

Протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення, зазначеного в пп. 4.1 п.4 Оферти, строку:  

- відповідальна (уповноважена) особа, власника(ів) контрольного та домінуючого пакета, що зазначену в п.2 Оферти та/або торговець цінними паперами сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання на підставі укладеного з цими акціонерами договорів купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський рахунок, зазначений у повідомленні про прийняття пропозиції  про придбання акцій ПрАТ «ІЗТ» та/або зазначений у відповідному договорі купівлі-продажу акцій.

- Акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття відповідальною (уповноваженою) особою, власника(ів) контрольного та домінуючого пакета, що зазначену в п.2 Оферти, права власності на його акції.

При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами вищезазначених дій відповідальною (уповноваженою) особою, власника(ів) контрольного та домінуючого пакета, що зазначену в п.2 Оферти та/або торговця цінними паперами та акціонера здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.  

ВАЖЛИВО:
Для укладання договору купівлі-продажу акцій, акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, повинен:  

- мати укладений з депозитарною установою Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на його прості іменні акції ПрАТ «ІЗТ»;  

- актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку в цінних паперах;  

- отримати виписку про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції ПрАТ «ІЗТ»;  

- надати реквізити банківського рахунку у гривнях (для зарахування коштів в якості оплати за акції);  

У разі необхідності укладання договору купівлі-продажу акцій представником акціонера, повноваження такого представника повинні бути належним чином підтверджені.  

Порушення акціонером строку повідомлення про прийняття пропозиції про придбання у нього акцій, який визначено пп.4.1.п.4 цієї Оферти, не укладання акціонером, який прийняв пропозицію про придбання акцій, договору купівлі-продажу акцій протягом вищезазначеного у цьому пункті строку, звільняє особу відповідальну (уповноважену), власниками контрольного та домінуючого пакета, що зазначену в п.2 Оферти, від обов'язку щодо сплати вартості акцій такому акціонеру.  

Передбачені в даній Оферті умови є однаковими для всіх акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» і не можуть бути змінені на їх вимогу.  

5. Спосіб оплати акцій, що придбаваються:  

Оплата вартості акцій, що придбаваються, здійснюватиметься виключно грошовими коштами, шляхом перерахування на поточний/картковий рахунок продавця, зазначений в договорі купівлі-продажу акцій.

Телефон для довідок – +380486830659


Відповідальна (уповноважена) особа:  ________________________________________________________________ Мільман Андрій Євгенович

  

23.10.2018 р

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Скарженець Павло Олександрович

(посада) 

(підпис) 

(прізвище та ініціали керівника)  

М.П.

23.10.2018

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» 

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000, м. Чорноморськ, Промислова, 7

4. Код за ЄДРПОУ

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500 04868

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  

(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ivt.il.od.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)  

(дата) 


Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)

Ознака типу відомостей про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

23.10.2018

95

МIЛЬМАН АНДРIЙ ЄВГЕНОВИЧ (уповноважена особа осiб, що дiють спiльно)

-

44.39992

95.68756

Зміст інформації:

23.10.2018 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» (далi - Товариство) вiд акцiонера МIЛЬМАНА АНДРIЯ ЄВГЕНОВИЧА, який є уповноваженою особою осiб, що дiють спiльно, було отримано повiдомлення вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», вiдповiдно до якого зазначенi особи набули права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй товариства. Дата набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства, що є датою укладення договору про спiльну дiяльнiсть — 23.10.2018 р. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, за якою особи, що дiють спiльно придбавали акцiї: 32,50 грн. Кiлькiсть акцiй товариства та розмiр частки яка належала особам, що дiють спiльно в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства:
1. Янд Салман (громадянин Австрiї) - 259 738 шт. акцiй, що становить 49,94001% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства;
2. Мiльман Андрiй Євгенович (громадянин України) – 230 924 шт. акцiй, що становить 44,39992% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. В табличцi у полi "Розмiр частки акцiонера (власника) до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу)" зазначено значення саме цiєї особи, що є уповноваженою особою осiб, що дiють спiльно;
3. Скарженець Павло Олександрович (громадянин України) – 7 009 шт. акцiй, що становить 1,34763% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
Внаслiдок укладення Договору про спiльнi дiї сторони договору набули домiнуючий контрольний пакет акцiй товариства у розмiрi
497 671 акцiй, що складає 95,68756% статутного капiталу товариства. Iнформацiя про кiлькiсть акцiй Товариства та розмiр частки, якi належали особам, що дiють спiльно, в загальнiй кiлькостi голососуючих акцiй до та пiсля набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства вiдповiдно до отриманого повiдомлення вiдсутня.

  

23.10.2018 р

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» код ЄДРПОУ: 01860124 (надалі «Товариство») повідомляє про отримання ним 23.10.2018 року наступного повідомлення:  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про укладання договору, за наслідками виконання якого 
особи, що діють спільно набудуть право власності на контрольний пакет акцій 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (далі – Товариство),

код за ЄДРПОУ 01860124; місцезнаходження: Україна 68000,  Одеська область, м. Чорноморськ,
вул. Промислова, 7

 

Керуючись статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства»,           

акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (надалі - «Товариство» ), які разом володіють простими іменними акціями Товариства в кількості – 497 671 (чотириста дев’яносто сім тисяч шістсот сімдесят одна) штука, що складає  95,68756% від загальної кількості акцій Товариства (далі – «Особи, що діють спільно»):

- Янд Салман (громадянин Австрії)   - 259 738 шт. акцій, що становить 49,94001% від загальної кількості акцій Товариства;

- Мільман Андрій Євгенович (громадянин України) – 230 924 шт. акцій, що становить 44,39992% від загальної кількості акцій Товариства;

- Скарженець Павло Олександрович (громадянин України) – 7 009 шт. акцій, що становить 1,34763% від загальної кількості акцій Товариства.       

повідомляють про те, що       

23 жовтня 2018 року уклали Договір про спільні дії від «23» жовтня 2018 року, за наслідками виконання якого особи, що діють спільно одночасно набудуть контрольний, значний контрольний і домінуючий контрольний пакет акцій Товариства.

Зазначеним  Договором визначено уповноважену особу  відповідальну за реалізацію всіх необхідних дій та норм визначених  статями 65 та 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» ( далі - «Уповноважена особа») - Мільмана Андрія Євгеновича.


Уповноважена особа Мільман Андрій Євгенович

 

23 жовтня 2018 року

 

 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» код ЄДРПОУ: 01860124 (надалі «Товариство») повідомляє про отримання ним 23.10.2018 року наступного повідомлення: 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про набуття права власності на контрольний пакет акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (далі – Товариство),
код за ЄДРПОУ 01860124; місцезнаходження: Україна 68000,  Одеська область, м. Чорноморськ,
вул. Промислова, 7

Керуючись статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства»,             

Особи, що діють спільно:

- Янд Салман (громадянин Австрії)   - 259 738 шт. акцій, що становить 49,94001% від загальної кількості акцій Товариства;

- Мільман Андрій Євгенович (громадянин України) – 230 924 шт. акцій, що становить 44,39992% від загальної кількості акцій Товариства;

- Скарженець Павло Олександрович (громадянин України) – 7 009 шт. акцій, що становить 1,34763% від загальної кількості акцій Товариства.

повідомляють про те, що

23 жовтня 2018 року за наслідками підписання Договору про спільні дії від «23» жовтня 2018 року, набули одночасно контрольний, значний контрольний і домінуючий контрольний пакет акцій Товариства.

Дата набуття контрольного, значного контрольного та домінуючого контрольного пакету акцій Товариства – 23 жовтня 2018 року.

Загальна кількість акцій, якими володіють особи, що діють спільно на дату підписання Договору - 497 671 (чотириста дев’яносто сім тисяч шістсот сімдесят одна) штука, що складає  95,68756% від загальної кількості акцій Товариства.

Найвища ціна, за якою особи, що діють спільно придбавали акції Товариства протягом останніх 12 місяців, що передують дню набуття зазначеного вище пакету акцій включно з днем набуття -  32,50 гривень. 

Зазначеним  Договором визначено уповноважену особу  відповідальну за реалізацію всіх необхідних дій та норм визначених  статями 65 та 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» ( далі - «Уповноважена особа») - Мільмана Андрія Євгеновича.   
Уповноважена особа Мільман Андрій Євгенович

 

23 жовтня 2018 року

 


 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» код ЄДРПОУ: 01860124 (надалі «Товариство») повідомляє про отримання ним 23.10.2018 року наступного повідомлення: 

 

  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»

вул. Промислова, 7, м. Чорноморськ, Одеська область, 68000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

вул. Московська 8 корп.30
м. Київ , 01010

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій (далі – «Повідомлення»)  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» (далі – Товариство),
код за ЄДРПОУ 01860124; місцезнаходження: Україна 68000,  Одеська область, м. Чорноморськ,
вул. Промислова, 7

 

Керуючись статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»  (надалі - «Товариство» ), які разом володіють простими іменними акціями Товариства в кількості - 497 671 (чотириста дев’яносто сім тисяч шістсот сімдесят одна) штука, що складає  95,68756% від загальної кількості акцій Товариства (далі – «Особи, що діють спільно»), «23» жовтня 2018 року уклали Договір про спільні дії від «23» жовтня 2018 року щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій та реалізації своїх прав, передбачених статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов’язкового продажу простих іменних акцій акціонерами на їх вимогу. Зазначеним Договором визначається сторона Договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (далі – «Уповноважена особа»)  - Мільман Андрій Євгенійович (громадянин України).

 

1

Кількість акцій Товариства, що належали особі (особам, що діють спільно) та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, шт.

Кількість акцій товариства, що належали особі (особам, що діють спільно)та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 497 671 шт. (95,68756% від загальної кількості акцій Товариства), а саме:

- Янд Салман (громадянин Австрії)   - 259 738 шт. акцій, що становить 49,94001% від загальної кількості акцій Товариства;

- Мільман Андрій Євгенійович (громадянин України) – 230 924 шт. акцій, що становить 44,39992% від загальної кількості акцій Товариства;

- Скарженець Павло Олександрович (громадянин України) – 7 009 шт. акцій, що становить 1,34763% від загальної кількості акцій Товариства.  

2

Структура власності особи (осіб, що діють спільно), що набула(и) право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її (їх) афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), станом на 23 жовтня 2018 року

(див. - Додаток 1)

3

Найвища ціна акції, за якою особа, її афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з нею, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття

32,50 грн. (тридцять дві гривні 50 копійок)

 

4

Найвища ціна акції, за якою уповноважена особа, її афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з нею, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи

Опосередковано право власності на акції Товариства не набувалось.

5

Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства.

23 жовтня 2018 року

 

6

Депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Уповноваженої особи та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ  «УПР-ФІНАНС»

код за ЄДРПОУ – 36980202

місцезнаходження: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд.14Б, оф.405

депозитарний код рахунку у цінних паперах 403253-UA10005260

 

Додатки:

Додаток 1. Структура власності особи (осіб, що діють спільно), що набула (-и) право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»,  та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції Товариства) станом на 23 жовтня 2018 року.

Додаток 2. Копія Договору про спільні дії від «23» жовтня 2018 року.

 

Уповноважена особа Мільман Андрій Євгенович

 

«23» жовтня 2018 року


 

 

Структура власності особи  

(осіб, що діють спільно), що набула (-и) право власності на домінуючий контрольний пакет акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»,

та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції Товариства)

станом на 23 жовтня 2018 року

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип

особи

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій

Участь особи в товаристві,%

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій Товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Янд Салман (YAND SALMAN), громадянин Австрії (Австрія, м.Відень)

ФО

2

49,94001

-

49,94001

-

259 738

2.

Мільман Андрій Євгенович, громадянин України
(Україна, м.Одеса)

ФО

2*

44,39992

-

44,39992

-

230 924

3.

Скарженець Павло Олександрович, громадянин України (Україна, м.Чорноморськ)

ФО

2

1,34763

-

1,34763

-

7 009


Уповноважена особа Мільман Андрій Євгенович

 

 

 

16.10.2018 р

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Скарженець Павло Олександрович

(посада) 

 

(підпис) 

 

(прізвище та ініціали керівника)  

 

 

М.П.

 

16.10.2018

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» 

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000, м. Чорноморськ, Промислова, 7

4. Код за ЄДРПОУ

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500 04868

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  

(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ivt.il.od.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)  

 

(дата) 


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

16.10.2018

"фiзична особа"

-

42.405913

49.940011

Зміст інформації:

Вiдповiдно до iнформацiйної довiдки Нацiонального депозитарiя України, станом на 10.10.2018р., отриманої ПРАТ "IЗТ" 16.10.2018р., стало вiдомо, що пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи, що складав 57770 штук простих iменних акцiй або 42,405913 вiдсоткiв до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ", збiльшився внаслiдок придбання акцій у зв’язку із купівлею додатково випущених акцій. Пiсля прямого набуття акцiй пакет порогового значення цiєї фiзичної особи складає 259738 штук простих iменних акцiй або 49,940011 вiдсоткiв до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ". Інформація про відсоток до загальної кількості голосуючих акцій відсутня у зв’язку з відсутністю інформації у довідці Нацiонального депозитарiя України. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями: вiдсутнi; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): невідомо.

2

16.10.2018

"фiзична особа"

-

39.453575

44.399923

 

Зміст інформації:

Вiдповiдно до iнформацiйної довiдки Нацiонального депозитарiя України, станом на 10.10.2018р., отриманої ПРАТ "IЗТ" 16.10.2018р., стало вiдомо, що пакет акцiй акцiонера - фiзичної особи, що складав 53748 штук простих iменних акцiй або 39,453575 вiдсоткiв до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ", збiльшився внаслiдок придбання акцій у зв’язку із купівлею додатково випущених акцій. Пiсля прямого набуття акцiй пакет порогового значення цiєї фiзичної особи складає 230924 штук простих iменних акцiй або 44,399923 вiдсоткiв до статутного капiталу ПРАТ "IЗТ". Інформація про загальну кількість голосуючих акцій відсутня. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями: вiдсутнi; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): невідомо.

 

 

Скачать "Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)" в формате .pdf

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

Страница 2 из 2