Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

17.07.2019 р


Титульний аркуш Повідомлення
   (Повідомлення про інформацію)
 

17.07.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

28/12

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Скарженець Павло Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iллiчiвськзовнiштранс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000, Одеська обл., Чорноморськ, Промислова, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500 30660

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ivt.od.ua

17.07.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.07.2019

припинено повноваження

Генеральний директор

Скарженець Павло Олександрович

0

Зміст інформації:

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «IЗТ» (надалi – Товариство), що вiдбулось 17.07.2019 року (протокол № 95) прийнято рiшення достроково припинити повноваження Генерального директора Скарженця Павла Олександровича. Скарженець Павло Олександрович часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Генеральний директор, повноваження якого припинено, перебував на посадi: 22.12.2014 – 17.07.2019.

17.07.2019

призначено

Генеральний директор

Бахарев Олександр Анатолiйович

0

Зміст інформації:

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «IЗТ» (надалi – Товариство), що вiдбулось 17.07.2019 року (протокол № 95) прийнято рiшення призначити на посаду Генерального директора зi строком повноважень - три роки Бахарева Олександра Анатолiйовича. Бахарев Олександр Анатолiйович часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав/є посади: Приватне акцiонерне товариство "Iллiчiвськзовнiштранс", Директор комерцiйний; Публiчне акцiонерне товариство "Iллiчiвськзовнiштранс", начальник Екпедицiйного центру.

 

Кваліфікований електронний підпис