Акціонерам

14.04.2021 р

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

 

mini_doc

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі


Кваліфікований електронний підпис pdf.p7s

 

 

Документ для закачування за наступним  лінком  в xml форматі


Кваліфікований електронний підпис xml.p7s

 

09.04.2021р.

Особлива інформація

 

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 

Кваліфікований електронний підпис

 
До уваги акціонерів що до річних загальних зборів 09 квітня 2021 року

06.04.2021 р


Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, а саме на 05.04.2021 року, загальна кількість акцій складає 520 100 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 520 100 штук.


 

03.03.2021р.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів 09 квітня 2021 року

 

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 

Кваліфікований електронний підпис

 

30.11.2020р.

Особлива інформація

 

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі

 

 

Кваліфікований електронний підпис

 

22.04.2020 р

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

 

 

mini_doc

 

 

 

 

Документ доступний для перегляду / закачування за наступним  лінком  в pdf форматі


Кваліфікований електронний підпис

 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

29.03.2020 р


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

29.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

28/5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Бахарев Олександр Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iллiчiвськзовнiштранс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68000, Одеська обл., Чорноморськ, Промислова, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01860124

5. Міжміський код та телефон, факс

0486861500 30660

6. Адреса електронної пошти

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ivt.od.ua

29.03.2020

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.03.2020

120000

119441

100.468013

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами ПрАТ "IЗТ" (надалi - Товариство), якi вiдбулись 27.03.2020 року (протокол № 32) було прийнято рiшення попередньо схвалити вчинення ПрАТ «IЗТ» значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ «IЗТ» протягом року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi за якими ПрАТ «IЗТ» виступає будь-якою iз сторiн, укладення яких вiднесено до компетенцiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IЗТ», а саме: за основними видами дiяльностi ПрАТ «IЗТ» (зберiганню, експедирування, перевезенню) граничною сукупною вартiстю в сумi – 30 млн.грн.; правочинiв по кредитуванню ПрАТ «IЗТ» з наданням застави граничною сукупною вартiстю в сумi 30 млн.грн.; правочинiв у яких ПрАТ «IЗТ» може виступати майновим поручителем граничною сукупною вартiстю в сумi – 30 млн.грн.; правочинiв, що носять iнвестицiйний характер у сумi граничною сукупною вартiстю 30 млн.грн; надати повноваження Генеральному директору на пiдписання договору «Про органiзацiю перевезень транзитних вантажiв залiзничним транспортом України на 2021 фрахтовий рiк». Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 120 млн.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 119441 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 100,468013%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 520100. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 520100. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 520100, "проти" прийняття рiшення - 0.

 

Кваліфікований електронний підпис

 


 
До уваги акціонерів що до річних загальних зборів 27 березня 2020 року

26.03.2020 р


Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, а саме на 23.03.2020 року, загальна кількість акцій складає 520 100 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 520 100 штук.


 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 3